POIR

Zapytanie Ofertowe

Zapytanie Ofertowe Nr IM/58/15

dotyczące wyboru podwykonawcy części prac merytorycznych projektu

Zakup jest planowany w ramach Projektu, który ubiega się o dofinansowanie w ramach osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R", Działania 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Podziałania 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w roku 2015 w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.Pliki do pobrania:

Zapytanie ofertowe
Formularz oferty
Oświadczenie o braku powiązań